on Oct 24th, 2007Metodinė medžiaga

3 tema. Baudžiamojo proceso principai (2 val.)

  1. Baudžiamojo proceso principų samprata ir reikšmė.
  2. Baudžiamojo proceso principų sistema. Principų klasifikacija.
  3. Atskirų baudžiamojo proceso principų turinys.

3.1.                                    Nekaltumo prezumpcija;

3.2.                                     Proceso teisingumas (sąžiningumas);

3.3.                                    Proporcingumas;

3.4.                                    Teisingumą vykdo tik teismas;

3.5.                                    Teisėjų nešališkumo ir nepriklausomumo principas;

3.6.                                    Rungimosi principas;

3.7.                                    Proceso viešumas;

3.8.                                    Proceso išsamumas ir greitumas;

3.9.                                    Teisė į gynybą;

3.10.                                Proceso kalba;

3.11.                                Kitų baudžiamojo proceso principų turinys.

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1999 m. vasario 5 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 255 straipsnio 4 ir 5 dalių, 256 straipsnio 4 dalies, 260 straipsnio 4 dalies, 280 straipsnio 1, 2 ir 6 dalių atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ // Valstybės žinios. 1999. Nr.15-402.

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2000 m. gegužės 8 d. nutarimas ,,Dėl Lietuvos Respublikos operatyvinės veiklos įstatymo 2 straipsnio 12 dalies <……………> ir Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 198-1 straipsnio 1 bei 2 dalies atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai // Valstybės žinios, 2000, Nr. 80-2423.

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2000 m. rugsėjo 19 d. nutarimas “Dėl  Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 1181, 1561 straipsnių, 267 straipsnio 5 punkto ir 3171 straipsnio atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ // Valstybės žinios. 2000. Nr. 80-2423.

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2001 m. vasario12 d. nutarimas “Dėl Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo 26 straipsnio 3 ir 4 dalių atitikties  Lietuvos Respublikos Konstitucijai” // Valstybės žinios. 2001. Nr.14-445.

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2002 m. rugsėjo 19 d. nutarimas dėl Lietuvos Respublikos telekomunikacijų įstatymo <……………>, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 48 straipsnio 1 dalies (1961 m. birželio 26 d. redakcija) ir 75 straipsnio 1 dalies (1975 m. sausio 26 d. redakcija) atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai // Valstybės žinios, 2002, Nr. 93- 4000.

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 29 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymo 3 straipsnio (2001 m. birželio 26 d. redakcija), 4 straipsnio (2001 m. birželio 26 d., 2003 m. balandžio 3 d. redakcijos), 6 straipsnio (2001 m. birželio 26 d. redakcija) 3 dalies ir 8 straipsnio (2001 m. birželio 26 d. redakcija) 1 dalies atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ // Valstybės žinios. 2005. Nr. 1-7. Konstitucinio Teismo 2006 m. gegužės 9 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 56 straipsnio 2 dalies (2002 m. sausio 24 d. redakcija), 3 dalies (2003 m. sausio 21 d. redakcija), 4, 5, 6 dalių (2002 m. sausio 24 d. redakcija), 57 straipsnio 3 dalies (2003 m. sausio 28 d. redakcija), 63 straipsnio 4 dalies (2002 m. sausio 24 d. redakcija), 70 straipsnio 2, 3 dalių (2002 m. sausio 24 d. redakcija), 71 straipsnio 2, 3 dalių (2002 m. sausio 24 d. redakcija), 72 straipsnio 2, 3 dalių (2002 m. sausio 24 d. redakcija), 73 straipsnio 2 dalies (2002 m. sausio 24 d. redakcija), 74 straipsnio 1 dalies (2002 m. sausio 24 d. redakcija), 75 straipsnio 1 dalies (2002 m. sausio 24 d. redakcija), 76 straipsnio 2 dalies (2003 m. sausio 21 d. redakcija), 77 straipsnio 3 dalies (2002 m. sausio 24 d. redakcija), 78 straipsnio 2 dalies (2003 m. sausio 21 d. redakcija), 79 straipsnio 2 dalies (2002 m. sausio 24 d. redakcija), 81 straipsnio 3, 7 dalių (2002 m. sausio 24 d. redakcija), 90 straipsnio 3, 7 dalių (2002 m. sausio 24 d. redakcija), 119 straipsnio 2, 5 dalių (2002 m. sausio 24 d. redakcija), 120 straipsnio 3, 4 punktų (2002 m. sausio 24 d. redakcija), 128 straipsnio 2 dalies (2002 m. sausio 24 d. redakcija), Lietuvos Respublikos įstatymo „Lietuvos Aukščiausiojo Teismo statutas“ 11 straipsnio 3 dalies 13 punkto (1996 m. liepos 4 d. redakcija), 17 straipsnio 1, 3 dalių (1995 m. balandžio 18 d. redakcija), 4 dalies (1996 m. liepos 4 d. redakcija), 18 straipsnio 3 dalies (1995 m. balandžio 18 d. redakcija) ir Lietuvos Respublikos Prezidento 2003 m. vasario 10 d. dekreto Nr. 2048 „Dėl apygardos teismo teisėjo atleidimo“ 1 straipsnio atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“// Valstybės žinios. 2006. Nr. 51-1894.

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. sausio 16 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 131 straipsnio 4 dalies (2001 m. rugsėjo 11 d. redakcija), 234 straipsnio 5 dalies (2003 m. balandžio 10 d., 2003 m. rugsėjo 16 d. redakcijos),                            244 straipsnio 2 dalies (2003 balandžio 10 d., 2003 m. rugsėjo 16 d. redakcijos),                      407 straipsnio (2003 m. birželio 19 d. redakcija), 408 straipsnio 1 dalies (2002 m. kovo 14 d. redakcija), 412 straipsnio 2 ir 3 dalių (2002 m. kovo 14 d. redakcija), 413 straipsnio 5 dalies (2002 m. kovo 14 d. redakcija) 414 straipsnio 2 dalies (2002 m. kovo 14 d. redakcija) atitikties  Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir dėl pareiškėjo – Šiaulių rajono apylinkės teismo prašymų ištirti, ar Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 410 straipsnis (2002 m. kovo 14 d. redakcija) neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ //  Valstybės žinios. 2006. Nr.7-254.

Jurka R., Ažubalytė R., Gušauskienė M., Panomariovas A. Baudžiamojo proceso principai. Metodinė mokymo knyga. Vilnius: Eugrimas. 2009. – 247 p.

Ažubalytė R. Legalumo ir tikslingumo principai vykdant baudžiamąjį persekiojimą: ištakos, raida, tendencijos // Jurisprudencija, 2001, T. 21 (13).

Baublys L. Teisingumo sampratos problema globalizacijos procese // Jurisprudencija. 2003. T. 42 (34).

Dambrava V.A. Teisingumo principai. K., 1995.

Dziegoraitis A. Teisė į gynybą ir advokatūra // Baudžiamojo politika Lietuvoje. Realybė ir perspektyvos. – Vilnius: Lietuvos kalinių globos draugija, 2002.

Goda G. Agento provokatoriaus veikla ir žmogaus teisė į sąžiningą procesą // Teisė, 2000, Nr. 37.

Goda G. Nekaltumo prezumpcija: įtvirtinimas Lietuvos teisėje ir kai kurie turinio aspektai // Teisė, 2002, Nr. 44.

Girdauskas M. Rungimosi principas baudžiamajame procese: turinio aspektai // Teisė. 2004. T. 53.

Gušauskienė M. Lygių procesinių teisių įgyvendinimo problemos ikiteisminiame tyrime // Jurisprudencija, 2005, T. 67 (59).

Gušauskienė M. Įtariamojo teisės į gynybą teisinis procesinis turinys ikiteisminio tyrimo stadijoje In Ancelis P., Ažubalytė R., Belevičius L., Gušauskienė M., Juodkaitė – Granskienė G., Jurgaitis R., Jurka R., Malevski H., Merkevičius R., Randakevičienė I., Zajančkauskienė J. Sąžiningas baudžiamasis procesas: probleminiai aspektai. Vilnius: Industrus. 2009, p.217 – 257.

Jankauskas K. Teisės principų samprata ir jų formulavimo teisės aiškinimo aktuose ypatumai // Jurisprudencija, 2004, T. 51 (43).

Jankauskas K. Teisės principų samprata ir jos įtvirtinimas konstitucinėje jurisprudencijoje. Daktaro disertacija, socialiniai mokslai, teisė (01S).- Vilnius, 2005.

Jarašiūnas E. Asmenų lygybės principas, kaip teisės aktų konstitucingumo matas, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo praktikoje // Jurisprudencija, 2004, T. 52 (44).

Jovaišas K. Nekaltumo prezumpcija: žinomo principo nežinomi aspektai // Teisė, 2004, Nr. 4 (46).

Jurka R. The Right to a Fair Trial // Human Rights in Lithuania. – Vilnius, 2005.

Jurka R. Proceso per kuo trumpiausią laiką teisinis principas: samprata ir realizavimo problemos // Teisės problemos, 2009 m. Nr. 1 (63).

Jurka R. Asmens teisių baudžiamajame procese apsauga Europos Sąjungoje: diskriminacijos draudimas // Įžvalgos, 2008 m. Nr. 1 (1).

Jurka R. Teisė į teisingą teismą // Žmogaus teisės Lietuvoje. – Vilnius, 2005.

Kapočiūtė J. Ar viešumo principas suponuoja tikrąjį viešumą // Teisės apžvalga, 2001,               Nr. 5.

Kazlauskas M. Gynybos ir kaltinimo šalių lygiateisiškumas ir jo reikšmė žmogaus teisių apsaugai // Žmogaus teisių problema baudžiamojoje teisėje ir baudžiamajame procese: Konferencijos medžiaga. V., 1995.

Kazlauskas M. Parengtinio tardymo visapusiškumo, pilnumo ir objektyvumo užtikrinimo įstatyminės prielaidos // Teisė, 1991, Nr. 25.

Kūris E. Konstituciniai principai ir Konstitucijos tekstas // Jurisprudencija. 2001,                          T. 23 (15).

Leonas P. Teisės reliatyvumas. Kaunas, 1932.

Merkevičius R. Nemo tenetur se ipsum accusare principo turinys reformuotame baudžiamajame procese // Teisė, 2006, Nr. 60.

Mikelėnas V. Konstitucinė teisė į teisminį gynimą // Socialistinė teisė. 1989, Nr. 1.

Nekrošius V. Teisingo sprendimo sąvoka civilinio proceso mokyklose // Teisės problemos, 1997, Nr. 2.

Palskys E. Baudžiamojo proceso principai naujojo Lietuvos Respublikos BPK projekte // Vilniaus universiteto mokslo darbai. Teisė, 1993, Nr. 26.

Panomariovas A. Asmens privataus gyvenimo paslaptis ir su ja susijusios problemos baudžiamajame procese // Jurisprudencija, 2001, T. 23 (15).

Panomariovas A. Parengtinio (ikiteisminio) tyrimo duomenų paslaptis baudžiamajame procese // Jurisprudencija, 2002, t. 29 (21).

Panomariovas A., Ramanauskas R. Le secret-moyen pour établir la vérité dans la procédure pénale? // Droit prospectif, 2006.

Panomariovas A., Ramanauskas R. Slaptumas – tiesos baudžiamajame procese nustatymo priemonė // Jurisprudencija.  2005, T. 75(67).

Prapiestis J. Konstitucijos II skirsnio ,,Žmogus ir valstybė” komentaras // Teisės problemos, 1999, Nr. 1-2.

Siesickas L. Teismų nepriklausomumas Lietuvoje: dabartinė būklė // Justitia, 2000, Nr. 6.

Šinkūnas H. Valdžių padalijimo principas ir teisminės valdžios vieta valdžių padalijimo sistemoje // Teisė, 20003, Nr. 49.

Vaišvila. A. Teisės teorija. V., 2009.

Valančius V. Teisėjai ir teismai, vykdydami teisingumą, yra nepriklausomi // Justitia,                        Nr. 5-6.

Valančius V. Teismo ir teisėjo nepriklausomumo įgyvendinimas. Daktaro disertacija. Socialiniai mokslai, teisė (01 S). Vilnius. 2000.

Žalkauskas P. Rungimosi principo įgyvendinimas baudžiamajame procese // Valstybinių kaltintojų seminaro medžiaga. Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra. Vilnius. 1997.

User J. Bendrieji Europos Bendrijos teisės principai. – Vilnius: „Naujoji Rosma“, 2001.

Teismų nepriklausomumas stojant į Europos sąjungą. Vilnius. 2001. Atviros Lietuvos fondas // http://politika.osf.lt/eurointegracija/index.htm

Weaver, Russel L. Principles of criminal procedure. St. Paul. Minnesota. 2004.

Gruza E. Opinia biegłego na tle zasady kontradyktoryjności // Jurisprudencija. 2001,                       Nr. 22(14).

Easton S. The Right to Silence. -Aldershot: Avebury, 1991.

Александров А. С. Диспозитивность в уголовном процессе. Н. Новгород. 1998.

Аширова Л.М., Еникеев З.Д. Проблемы реализации принципа справедливости в уголовном процессе. М.: Юрлитинформ. 2007.

Головко Л. В. Принципы неотвротимости ответственности и публичности в современном российском уголовном праве и процесе // Государство и право. 1999. Но.3.

Громов Н. А., Николайченко В. В. Принципы уголовного процесса, их понятие и система // Государство и право. 1997. Но.7.

Сварт A. Х. Дж. Общие принципы уголовного процеса // Правовая система Нидерландов. M., 1998.

Смирнов В.П. Проблемы состязательности  в науке российского уголовно – процессуального права // Государство и право. 2001. Но. 8.

Trackback URI | Comments RSS

Palikite komentarą

Jūs turite būti prisijungęs , kad galėtumėte palikti komentarą.